Love for Stensved Tennisklub

§.1.    Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Stensved Tennisklub (tidligere Langebæk Tennisklub)
Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§.2.    Foreningens formål.
Foreningens formål er ved tennis at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser, som tilgodeser medlemmernes behov og interesser. 

§.3.    Foreningens medlemskab.
Foreningen er medlem af DGI Storstrømmen under Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI). 

§.4.    Optagelse af medlemmer.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen og som kan tilslutte sig foreningens formål.

§.5.    Udmeldelse – eksklusion.
Medlemskab kan bringes til ophør når der ikke er betalt kontingent, eller hvis man udviser en adfærd, som kan skade foreningen. En sådan udelukkelse kan medlemmet anke og få sin sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.
Udmeldelse skal altid ske skriftligt til foreningens kasserer.

§.6.    Kontingent.
Fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen.
Kontingentet opkræves forud og er bindende.
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og æresmedlemmer er kontingentfri.
Nøgle til baner og klubhus kan udleveres mod depositum, som tilbagebetales ved udmeldelse og aflevering af nøgle. Bestyrelsen fastsætter depositummets størrelse.
Et medlem kan mod betaling spille med en gæst. Bestyrelsen fastsætter reglerne og betaling herfor.

§.7.    Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldes gennem annoncering i dags- eller ugepressen med mindst 14 dages varsel.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som er fyldt 18 år, der har været medlem af klubben i 1 måned før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Medlemmer under 18 år høres ved årlige medlemsmøder.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
Der foretages skriftlig afstemning når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved lovændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget 
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleanter som gælder et år.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer hvor 2 vælges på lige år og 3 vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.
Der vælges en revisor på lige år og en på ulige år.

§.8.    Foreningens regnskabsår.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med påtegning af revisorer.
Revisorer skal hvert år gennemgå det samlede regnskab, og påse at beholdningerne er til stede, samt at der er disponeret efter bestyrelsens beslutninger.
Revisorerne har fri adgang til at gennemgå klubbens regnskab og beholdninger m.v.

§.9.    Bestyrelsen.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, men skal afholde bestyrelsesmøde hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen fører forhandlingsreferat af sine møder.

§.10.    Tegningsret.
Foreningen kan optage lån til den daglige drift og evt. byggeri. Lånet skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen, låneyder kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.
I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab eller hver for sig.

§.11.    Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder anledning dertil og skal afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom.
Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.
Herefter gælder samme regler omkring tidsfrister, annoncering og stemmeflertal som ved ordinær generalforsamling.
I annonceringen skal det klart fremgå hvilke emner, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

§.12.    Lovændringer:
Kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.

§.13.    Foreningens ophør:
Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Stemmer mere end 50 % men ikke 2/3 for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter. Her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal.
Klubbens midler skal bindes i 5 år. Hvis der ikke er opstartet en ny tennisklub, tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer et almennyttigt idrætsformål i lokalsamfundet.


Vedtaget på generalforsamlingen den 26.03.2008.

Dirigent: Bent Madsen